DAGORDNING till Årsmötet 17 maj

 

Medlem som inte kan delta kan låta sig representeras genom ombud enligt en skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast make, sambo, syskon, barn, förälder eller annan medlem kan vara ombud och endast en medlem kan företrädas av varje ombud.

DAGORDNING

Datum: 17 maj 2017, kl. 18:30
Plats: Möteslokalen ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förslust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisor och suppleant
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Stadgeändring: Avgifter 7 § 2 st

Stadgeändring. Styrelsen föreslår att föreningen ändrar följande text i sina stadgar (7 § 2st) så att ordet ”förhånande” rättas till ”förhållande” och att ordet ”utgifter” byts ut till ”kostnader”:

Nuvarande:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhånande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

Efter ändring:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

 • 19 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
 • 20 Stämmans avslutande

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf

Glöm inte anmäla er till årstämman

Hej alla medlemmar!

Missa inte att anmäla att ni kommer på årsstämman den 17 maj!

”Årsredovisning 2016” och ”Motion angående utbyggnad av uteplatsen” finns nu att ladda ner under Dokument – Allmän information.

Årsredovisningen kommer även att delas ut i era postfack, så fort vi fått den upptryckt.

Med vänliga hälsningar

brf