Avbrottsinfo från Göteborgs Energi

Hej!
Nu är det dags för service på fjärrvärmenätet.

Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten hos dig på Astris Gata 80 och anl id 30011501. Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.

Tid: torsdag 4 juni 2020, kl 07.00-fredag 5 juni 2020, kl 11.00

Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring oss.

Om du som fastighetsägare har hyresgäster är det bra att veta att det är ditt ansvar att förmedla denna information.

Avbrottsinformationsblad finns att hämta på goteborgenergi.se/avbrottsinfo. Enkelt att skriva ut och sätta upp.

Med vänlig hälsning,
Göteborg Energi AB
Tel: 031-626262

brf

Kallelse till ÅRSMÖTE den 27 maj 2020, kl. 18.00

Härmed kallas du till Brf Sångens ÅRSMÖTE

Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 18.00
Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5 eller virtuellt via Skype

DAGORDNING

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Årsredovisningen kan nu laddas ner här ovan under fliken Dokument – Allmän information.

Vi fick in fem motioner:

MOTION 1
Dörrar för cykelrum och källare
På grund av alla inbrott vi har kontinuerligt på Astris gata och våran gata nu mera är med i listan av gator med flest cykelstölder i hela Göteborg så bör vi vidta fler åtgärder för att stoppa denna trend.

Mitt förslag är att montera dörr nedanför trappen från soprummet till cykelförrådet som kan öppnas med nyckel när man går ner och som vanligt när man går upp. Det bör också monteras dörrar med samma funktion från källarförråd mot cykelförråd så att obehöriga inte kan komma in, men att man samtidigt kan komma upp vid händelse av brand.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

 

——————————————————————————————————————–

MOTION 2
Märkning av parkering i garage

På grund av vattensamlingarna I garaget så har färgen luckrats upp och man har svårt att se befintliga markeringar.

Efter att JM löst problemet med vattensamlingarna så bör nya markeringar målas upp.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

——————————————————————————————————————–

MOTION 3
Åtgärder mot inbrott

Astris Gata har under 2019 haft många inbrott både I källarförråd och I cykelförråd.

Man bör fortsätta att se över möjligheter att konvertera till tagg-system.

Fördel med tagg är att man kan begränsa så att visan och sången bara kommer åt sina respektive källarförråd och portar. Man kan också spärra taggar som är på vift och/eller följa upp vem/vilka som nyttjat taggen under viss period.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

______________________________________________________________________

MOTION 4

Motion till stämman 2020!

Önskar att styrelsen utreder mitt förslag om att sätta upp ett ”Lusthus” i glas på gården.

Där kunde styrelsen ha sina möten och de medlemmar som grillar kunde vara där om det blir dåligt väder.

En nackdel som jag kan se är, vem ska sköta om huset?

Bild kan även ses på https://www.willabgarden.se/produkt/green-room-square/4062-1120

Vänliga hälsningar
Ulla Johansson, Astris Gata 92

 

______________________________________________________________________

MOTION 5

Ventilationsfilter

Vid byte av ventilationsfilter, så är det viktigt att veta att ALLA byter.

Jag föreslår att där man hämtar filtren, där återlämnar man de gamla.

Mvh

Bosse Karlsson, Astris Gata 86

______________________________________________________________________

Svar på motionerna kommer att läggas ut efter vårt styrelsemöte den 15 maj under fliken Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar.

Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande. Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

De som lämnat in motioner, bör absolut delta på årsmötet för att eventuellt ”försvara” sin motion.

Om du önskar delta på årsmötet virtuellt (via Skype), kontakta styrelsen via mail och ange din Skype-adress.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

April-info

Hej bästa Sången-medlem!

Hur har ni det i dessa coronavirustider? Hoppas allt är bra.
Här kommer en uppdatering från vårt senaste styrelsemöte,
som vi genomförde virtuellt via Zoom.us.

Fönstren
Som ni kanske läst på vår FB-sida, så är vi i konflikt med Elitfönster. Se mer information här nedan.

Årsmötet
Du har väl bokat in den 27 maj kl. 18.00 för årsmötet?
Hittills har vi fått in fyra motioner: 1) Dörrar för cykelrum och källare. 2) Märkning av parkering i garaget. 3) Åtgärder mot inbrott. 4) Lusthus på gården.
Innan mötet kommer styrelsen att i god tid ge sin syn på motionerna, vilket kommer att publiceras här på hemsidan.

Årsmötet kommer att genomföras i Taubeskolan som planerat. Om ni önskar delta virtuellt, hör av er till styrelsen via mail, så skickar vi en länk till er strax innan mötet.

Påfyllning av jord
Vi planerar att fylla på jord vid häckarna runt huset och även på plantorna på gården. Just nu ligger det på offertstadiet.

Vattenansamlingen i garaget
Ett nytt möte med JM ska bokas in, för att slutligen bestämma vilka åtgärder JM ska vidta för att täppa till läckan.

Nästa styrelsemöte
13 maj 2020

Var rädda om er!
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Information angående våra fönster

Hej alla Sångenmedlemmar. Som ni vet så har det varit lite diskussion i bl.a i vår facebook grupp angående våra fönster och vad det är som har hänt och vad som kommer att hända. Nedan följer en liten sammanställning av vad som har hänt under det senaste året.

Under sommaren 2019 inkom allt fler “klagomål” på fönstrens kvalitet. Därefter så beslutade styrelserna för Brf Visan och Sången att tillsammans samla in information ifrån resp medlemmars problem, samt kontaktuppgifter och skicka dessa till Elitfönster i syfte att få ett utlåtande om det fanns åtgärder som hamnade under garantin. Tanken var helt enkelt att hjälpa våra medlemmar och belysa för Elitfönster hur många som upplever problem. Efter flera månader av tystnad så meddelar Fönsterservice att de kommer på uppdrag av Elitfönster att göra en inspektion utav samtliga av de fönster som fanns med i den sammanställda listan som skickades till Elitfönster. Fönsterservice meddelar att inga utav de fönster som de undersökte kunde ses vara garantifel, utan helt och hållet var antingen “normalt” slitage eller misskötsel av medlemmarna. Denna bedömning är i sig diskutabel, men inget som i dagsläget ännu beslutats att drivas vidare av resp styrelse.

Fönsterservice har sedan utfört en del arbete och justeringar på vissa av fönstren vilket inte är beställt utav varken Brf Visan eller Brf Sången som de sedan vill ta betalt för. Det är detta som tvisten i sig handlar om. Föreningarna har aldrig och kommer aldrig att beställa tjänster till vissa av våra medlemmar som alla sedan måste betala för. I resp förenings stadgar så står det att varje medlem ansvarar själva att underhålla sina fönster och i skötselpärmarna finns det information om hur detta skall göras.
Vi hoppas att detta kan kasta lite ljus på vad som har hänt med våra fönster och vad det är för tvist som omnämnts i bl.a vår Facebook grupp

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg
brf

MARS-info

 

 • Vattenansamlingen i garaget

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med att ha skickat in bilder och information kring vattenläckaget i vårt garage. Detta har vi nu sammanställt och skickat till JM. JM har nu lovat att försöka åtgärda problemet.

 • Fönstren

Efter att Elitfönster har varit här och gått igenom de lägenheter som hade rapporterat fel, så anser de att inga fel låg inom garantin, utan de anser att det har handlat om slitage samt misskötsel. Det åligger varje enskild medlem att själva kontakta Elitfönster eller motsvarande entreprenör att åtgärda eventuella fel.

 • Brandsyn

Efter vår senaste brandrond så kan vi konstatera att det ser bra ut i våra uppgångar. Vi tackar för er förståelse och hoppas att detta bidrar till ökad trivsel och säkerhet i våra trappuppgångar.

 

brf

Motionera mera?

Hej alla kära medlemmar!

27 april är sista dagen för att lämna in motioner för att styrelsen ska hinna behandla dem innan årsmötet den 27 maj, kl. 18.00 i Taubeskolan.

Ta chansen att göra din röst hörd!

Hur du skriver en motion, finns under Dokument – Allmän information här ovan.

Skicka din motion till kontakt@brfsangen.se.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf

Till dig som inte hämtat ut dina luftfilter!

HALLÅ DÄR!

Vi har noterat att några av er fortfarande inte har hämtat ut era luftfilter.

Föreningen har köpt in luftfilter för SEK 33.489:- och enligt ventilationsexperten på JM, måste ALLA hushåll byta ut sina luftfilter i elementen, annars uppnås inte full effekt.

En ny tid har avsatts för dig och vi ber dig hämta dina filter hos Loole Hagberg (markplan 88:an).

Måndagen den 23 mars kl. 17.00-21.00

Om tiden inte passar, vänligen kontakta oss via mail med förslag om annan tid: kontakt@brfsangen.se.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under flik 10 – Ventilation.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg

brf

Byte av portkod – vecka 13

Hej!

Nu är det dags att byta portkod.

Det gör vi någon dag i vecka 13.  

Den nya koden lämnas ut i samband med att du hämtar dina luftfilter.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

brf

DAGS ATT BYTA LUFTFILTER!

ALLA hushåll måste byta filter för att ventilationen ska fungera!

Bakom radiatorerna finns ett luftfilter, där uteluften renas (i köket finns vanligtvis frånluft i fläkten och behöver inte bytas). För att uppnå fullgod ventilation måste filtren bytas ut i varje lägenhet.

Instruktioner om hur du byter filter finns i din Skötselpärm, under
flik 10 – Ventilation.

VÄNLIGEN HÄMTA DINA FILTER hos Loole Hagberg (markplan 88:an)

onsdagen den 11 mars kl. 12.00-21.00 eller
torsdagen den 12 mars kl. 12.00-21.00 eller
fredagen den 13 mars kl. 12.00-17.00

Övrig tid enligt överenskommelse via mail: kontakt@brfsangen.se.

Ovanstående information finns även upplagd på vår hemsida www.brfsangen.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningarna Sången i Västra Eriksberg

brf

FEBRUARI-info

 

 • Årsmötet 2020

Du har väl bokat in 27 maj 2020, kl. 18.00 i Taubeskolan i din kalender – för vårt årsmöte? Mer info om årsmötet kommer i mars.

 • Garagedosorna

Garagedosorna ska nu vara utlämnade till alla garagehyrare.

 • Vattenansamlingen i garaget

Vi har haft en av JM:s representanter på besök, efter att vi skickat dem ett rek. brev beträffande ”Reklamation om konstruktionsfel i fastighet”. Vi vill nu ha er hjälp med att ta bilder i garaget, om ni ser vatten som sipprar in från taket eller utmed någon vägg. Om möjligt, ange även P-plats, där ni ser vattenansamling. Skicka sedan bilderna till kontakt@brfsangen.se.

 • Brandgenomgång

Styrelsen har gått runt och kontrollerat att inga mattor, barnvagnar eller rollatorer finns i trappuppgångarna. Tyvärr finns det fortfarande medlemmar som inte hörsammat vår uppmaning. Läs här nedan, varför vi tycker dessa regler är viktiga att följa.

Vi önskar er en fortsatt härlig februari!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

 

brf