Kallelse till ÅRSMÖTE
för Brf. Sången i Västra Eriksberg

Tid:           Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 18.00

Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Årsredovisningen (som enbart delas ut i pappersform på årsmötet) kommer att kunna laddas ner här från vår hemsida inom någon/några veckor.

DAGORDNING

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förslust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av extern revisor
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Vi har fått in två motioner:

_________________________________________________________________________________________

Motion 1

Från: Fredrik Åkerman (fredrik.akerman88@gmail.com)
Ämne: Motion: Märkning av parkering i garaget

Meddelande:
Märkning av parkering i garaget.

På grund av vattensamlingarna i garaget så har färgen luckrats upp och man har svårt att se befintliga markeringar.
Jag skickade in en motion om detta 2020 och problemet är den samma om inte värre.
I samband med att alla bilar ska ut ur garaget på våren för att man ska kunna sopa, så hade det vart lämpligt att i samma veva måla på alla parkeringar.

Motion 2

Från: Fredrik Åkerman (fredrik.akerman88@gmail.com)
Ämne: Installation av laddplatser i garaget

Meddelande:
Installation av laddplatser i garaget.

I takt med att elbilar och hybrider ökar så ökar också behovet av att kunna ladda dessa hemma.
Under 2022 så kommer samtliga kampanjbilar från Volvo att vara PHEV eller BEV och omställningen kommer gå mycket fort. Tillväxten hittills i år är på 63% totalt på elbilar och om ett år så kommer vi se flertal av dessa bilar i vårat garage.
Man borde därför satsa på att sätta upp åtminstone 30 laddplatser till att börja med i garaget och samtidigt som elen dras, säkerställa att man kan bygga ut elen mer på sikt.

__________________________________________________________________________________________

Svaren på motionerna finner du under Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar.

Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande. Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

De som lämnat in motioner, bör absolut delta på årsmötet för att eventuellt ”försvara” sin motion.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Vi bjuder på fika, så vänligen anmäl ditt deltagande till vår e-post, så vet vi antalet.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg