I anslutning till vår brandöversyn så har det uppkommit några frågor om varför vi gör detta och vi tänkte ta oss lite tid att faktiskt förklara syftet.

Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand. Anlagda bränder är något som tyvärr ökar i samhället. Även om riskerna för att branden sprids till angränsande lägenheter är liten så kan saneringsarbetet efter en eventuell brand bli omfattande.

Som fastighetsägare och lägenhetsinnehavare så är vi enligt, ”lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2”, alla ansvariga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Så även om det kan upplevas som att risken för att exempelvis en matta börjar brinna är väldigt liten, så kan ändå små insatser som att ta undan en matta eller ställa in en barnvagn göra väldigt stor skillnad om branden väl är igång.

Vi ber er därför alla ännu en gång att hjälpa oss att hålla våra trappuppgångar fria från saker som kan blockera eller kan brinna, så att vi minimerar riskerna för skador vid en eventuell brand.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg