Kallelse till ÅRSMÖTE den 27 maj 2020, kl. 18.00

Härmed kallas du till Brf Sångens ÅRSMÖTE

Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 18.00
Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5 eller virtuellt via Skype

DAGORDNING

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Årsredovisningen kan nu laddas ner här ovan under fliken Dokument – Allmän information.

Vi fick in fem motioner:

MOTION 1
Dörrar för cykelrum och källare
På grund av alla inbrott vi har kontinuerligt på Astris gata och våran gata nu mera är med i listan av gator med flest cykelstölder i hela Göteborg så bör vi vidta fler åtgärder för att stoppa denna trend.

Mitt förslag är att montera dörr nedanför trappen från soprummet till cykelförrådet som kan öppnas med nyckel när man går ner och som vanligt när man går upp. Det bör också monteras dörrar med samma funktion från källarförråd mot cykelförråd så att obehöriga inte kan komma in, men att man samtidigt kan komma upp vid händelse av brand.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

 

——————————————————————————————————————–

MOTION 2
Märkning av parkering i garage

På grund av vattensamlingarna I garaget så har färgen luckrats upp och man har svårt att se befintliga markeringar.

Efter att JM löst problemet med vattensamlingarna så bör nya markeringar målas upp.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

——————————————————————————————————————–

MOTION 3
Åtgärder mot inbrott

Astris Gata har under 2019 haft många inbrott både I källarförråd och I cykelförråd.

Man bör fortsätta att se över möjligheter att konvertera till tagg-system.

Fördel med tagg är att man kan begränsa så att visan och sången bara kommer åt sina respektive källarförråd och portar. Man kan också spärra taggar som är på vift och/eller följa upp vem/vilka som nyttjat taggen under viss period.

Fredrik Åkerman, Astris Gata 94

______________________________________________________________________

MOTION 4

Motion till stämman 2020!

Önskar att styrelsen utreder mitt förslag om att sätta upp ett ”Lusthus” i glas på gården.

Där kunde styrelsen ha sina möten och de medlemmar som grillar kunde vara där om det blir dåligt väder.

En nackdel som jag kan se är, vem ska sköta om huset?

Bild kan även ses på https://www.willabgarden.se/produkt/green-room-square/4062-1120

Vänliga hälsningar
Ulla Johansson, Astris Gata 92

 

______________________________________________________________________

MOTION 5

Ventilationsfilter

Vid byte av ventilationsfilter, så är det viktigt att veta att ALLA byter.

Jag föreslår att där man hämtar filtren, där återlämnar man de gamla.

Mvh

Bosse Karlsson, Astris Gata 86

______________________________________________________________________

Svar på motionerna kommer att läggas ut efter vårt styrelsemöte den 15 maj under fliken Dokument -> Handlingar enbart för medlemmar.

Lösenordet har gått ut i ett tidigare meddelande. Om du saknar det, skriv till kontakt@brfsangen.se.

De som lämnat in motioner, bör absolut delta på årsmötet för att eventuellt ”försvara” sin motion.

Om du önskar delta på årsmötet virtuellt (via Skype), kontakta styrelsen via mail och ange din Skype-adress.

Efter stämman finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Därefter konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

April-info

Hej bästa Sången-medlem!

Hur har ni det i dessa coronavirustider? Hoppas allt är bra.
Här kommer en uppdatering från vårt senaste styrelsemöte,
som vi genomförde virtuellt via Zoom.us.

Fönstren
Som ni kanske läst på vår FB-sida, så är vi i konflikt med Elitfönster. Se mer information här nedan.

Årsmötet
Du har väl bokat in den 27 maj kl. 18.00 för årsmötet?
Hittills har vi fått in fyra motioner: 1) Dörrar för cykelrum och källare. 2) Märkning av parkering i garaget. 3) Åtgärder mot inbrott. 4) Lusthus på gården.
Innan mötet kommer styrelsen att i god tid ge sin syn på motionerna, vilket kommer att publiceras här på hemsidan.

Årsmötet kommer att genomföras i Taubeskolan som planerat. Om ni önskar delta virtuellt, hör av er till styrelsen via mail, så skickar vi en länk till er strax innan mötet.

Påfyllning av jord
Vi planerar att fylla på jord vid häckarna runt huset och även på plantorna på gården. Just nu ligger det på offertstadiet.

Vattenansamlingen i garaget
Ett nytt möte med JM ska bokas in, för att slutligen bestämma vilka åtgärder JM ska vidta för att täppa till läckan.

Nästa styrelsemöte
13 maj 2020

Var rädda om er!
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg

brf

Information angående våra fönster

Hej alla Sångenmedlemmar. Som ni vet så har det varit lite diskussion i bl.a i vår facebook grupp angående våra fönster och vad det är som har hänt och vad som kommer att hända. Nedan följer en liten sammanställning av vad som har hänt under det senaste året.

Under sommaren 2019 inkom allt fler “klagomål” på fönstrens kvalitet. Därefter så beslutade styrelserna för Brf Visan och Sången att tillsammans samla in information ifrån resp medlemmars problem, samt kontaktuppgifter och skicka dessa till Elitfönster i syfte att få ett utlåtande om det fanns åtgärder som hamnade under garantin. Tanken var helt enkelt att hjälpa våra medlemmar och belysa för Elitfönster hur många som upplever problem. Efter flera månader av tystnad så meddelar Fönsterservice att de kommer på uppdrag av Elitfönster att göra en inspektion utav samtliga av de fönster som fanns med i den sammanställda listan som skickades till Elitfönster. Fönsterservice meddelar att inga utav de fönster som de undersökte kunde ses vara garantifel, utan helt och hållet var antingen “normalt” slitage eller misskötsel av medlemmarna. Denna bedömning är i sig diskutabel, men inget som i dagsläget ännu beslutats att drivas vidare av resp styrelse.

Fönsterservice har sedan utfört en del arbete och justeringar på vissa av fönstren vilket inte är beställt utav varken Brf Visan eller Brf Sången som de sedan vill ta betalt för. Det är detta som tvisten i sig handlar om. Föreningarna har aldrig och kommer aldrig att beställa tjänster till vissa av våra medlemmar som alla sedan måste betala för. I resp förenings stadgar så står det att varje medlem ansvarar själva att underhålla sina fönster och i skötselpärmarna finns det information om hur detta skall göras.
Vi hoppas att detta kan kasta lite ljus på vad som har hänt med våra fönster och vad det är för tvist som omnämnts i bl.a vår Facebook grupp

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg
brf