Du som är medlem i Brf. Sången har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsmötet. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

 Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta. Det ska vara ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka din motion till styrelsen, kontakt@brfsangen.se.

När motionen inkommit ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar.

Styrelsen kan föreslå mötet att:

  • bifalla motionen, om man tycker att den är bra
  • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
  • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
  • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför föreningens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå årsmötet att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.