Kallelse till Extra stämma

Tid:           Måndagen den 16 april 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Nya regler har införts för ekonomiska föreningar bl.a. avseende tiden för kallelser till föreningsstämmor. Uppdateringen av föreningars stadgar måste vara genomförd senast den sista juni 2018. Att ändra stadgarna kräver två stämmor.

Vi bjuder därför in dig som medlem till denna Extra stämma.

Dagordning
Ändring av stadgarna enligt följande:

Kallelse till stämma
17 § fjärde stycket:

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Vi passar även på att ändra följande i våra stadgar, så att det blir tydligare avseende
pantsättningsavgiften:

Avgifter
7 § nionde stycket, med följande tillägg:
Om medlem har flera lån tas pantsättningsavgift ut för vart och ett av dessa.

Välkomna!

Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

Boka redan nu i kalendern!

Nya regler har införts för ekonomiska föreningar bl.a. avseende tiden för kallelser till föreningsstämmor. Uppdateringen av föreningars stadgar måste vara genomförd senast den sista juni 2018. Att ändra stadgarna kräver två stämmor.

Extra stämma
Tid:           Måndagen den 16 april 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Ordinarie stämma
Tid:           Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.00
Plats:        Möteslokal ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5

Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, senast den 30 april 2018, för att ärendet ska kunna tas upp på den ordinarie stämman.

Hur du skriver en motion, ser du här på vår hemsida www.brfsangen.se under Dokument – Allmän information.

Välkomna!

Brf. Sången i Västra Eriksberg

brf

Julgranen är på plats! 

Häng med på glöggfest på gården den 3 december kl. 17.00!
Anmäl dig gärna via vår facebok-sida https://www.facebook.com/groups/brfvisan/…

 

20171129_064640

… med fototävling:

Vi uppmanar alla som kommer på glöggfesten på söndag, att ta bilder och skicka in till kontakt@brfsangen.se.

En gemensam jury kommer att utse vinnaren och ett trevligt pris kommer att delas ut till densamma.

Hälsningar
Trivselgruppen

brf

Tips!

Glöm inte att läsa våra ”Svar på vanliga frågor” som du hittar i menyn överst. Här finns det en hel del matnyttig info. Tänk också på att du har en hel del matnytting info i din skötselpärm!

MVH Styrelsen

brf

EU-möte – avspärrning i Eriksberg

Hej,

En liten information till alla medlemmar i Eriksbergs Samfällighetsförening.

Det kommer att bli ett stort EU-möte hos oss på Eriksberg den 15-17 november 2017 där Statsminister Stefan Löven och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är värdar.

28 stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer i Europa kommer hit och skall ha möte den 17 november.

För att säkerställa området kommer ett område att vara avspärrat från onsdagen den 15 november kl. 08.00 till fredagen den 17 november kl. 18.00. (se bifogad bild).

Det kommer under dessa dagar inte vara möjligt att passera det avspärrade området och bussarna kommer att dirigeras om eftersom Östra Eriksbersgatan och bussgatan är inom avspärrningen. Älvsnabben kommer förmodligen att flytta sin hållplats österut till Spontpiren (Pir 5) eller kanske ännu längre österut. Se vidare på trafiken.nuvasttrafik.seeller polisen.se.

Avspärrningskarta EU-möte 2017

brf

Farväl Rose-Marie …

Vår fina, duktiga Rose-Marie gick bort i söndags.

Hon blev invald i vår styrelse i maj 2014 och verkade för en välfungerande och trivsam förening, där medlemmarnas bästa alltid stod i fokus.

Rose-Marie hade tidigare erfarenheter från diverse olika styrelser i ideella föreningar. När hon inte arbetade var hon en stor ”kulturkonsument” av böcker, musik och konst. Hon hade även ett stort djurintresse, men inga egna husdjur. Behovet tillfredsställdes genom ridning några gånger i veckan.

Vi tackar dig Rose-Marie för allt arbete du med liv och lust lade ner i vår förening .
Vi kommer att sakna dig oerhört mycket.

10857764_1426489557573424_3755371394497422226_n

Rose-Marie Björklund
Ordinarie (vice ordförande, kassör, garage, trivselgruppen)
Uppgång 90

brf

FACEBOOK

Med tanke på att vi har många saker gemensamma med våra vänner i Brf. Visan,
till exempel gården, garaget, värmen, ventilationen, så har vi fått den stora äran att få gå med i deras slutna grupp på Facebook. Det är alltså bara medlemmar i Brf. Sången och Brf. Visan som kommer att godkännas som medlemmar.

Tanken är att sprida information, svara på frågor, visa instruktioner m m på ett snabbare och effektivare sätt än vi kanske gör idag.

Adressen till facebooksidan är:  https://www.facebook.com/groups/brfvisan

brf

Stämmoprotokoll 2017

Hej!

Nu är stämmoprotokollet uppladdad under rubriken Dokument – Handlingar enbart för medlemmar. Det är lösenordsskyddad. Om du glömt det kan du skicka ett mail till kontakt@brfsangen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Sången

brf

DAGORDNING till Årsmötet 17 maj

 

Medlem som inte kan delta kan låta sig representeras genom ombud enligt en skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast make, sambo, syskon, barn, förälder eller annan medlem kan vara ombud och endast en medlem kan företrädas av varje ombud.

DAGORDNING

Datum: 17 maj 2017, kl. 18:30
Plats: Möteslokalen ”Savannen”, Taubeskolan, Astris Gata 5.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar)
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisonsberättelsen
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förslust enligt fastställd balansräkning
 • 13 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 14 Beslut om arvoden
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisor och suppleant
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Stadgeändring: Avgifter 7 § 2 st

Stadgeändring. Styrelsen föreslår att föreningen ändrar följande text i sina stadgar (7 § 2st) så att ordet ”förhånande” rättas till ”förhållande” och att ordet ”utgifter” byts ut till ”kostnader”:

Nuvarande:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhånande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

Efter ändring:

”Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.”

 • 19 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
 • 20 Stämmans avslutande

Styrelsen för Brf Sången i Västra Eriksberg

brf